Menu Zavřeno
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Uzávěrka následujícího čísla:
odloženo (COVID-19)
Periodicita:měsíčník
Termín distribuce aktuálního čísla:odloženo (COVID-19)
Počet stran / počet inzerátů4 až 20 stran
 

Všeobecné obchodní podmínky ABC Inzert

Vydavatel: Denis Pěkný – ABC Inzert f.o., Sedlecká 46, 391 37 Chotoviny, IČ: 08868492, neplátce DPH. zapsaná v živnostenském rejstříku v Táboře. Dále jako “vydavatel”.

Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí každé objednávky inzerce v novinách ABC inzert. Pokud se inzeráty opakují, objednatel bere na vědomí, že jsou tyto obchodní podmínky platné po celou dobu smluvního vztahu. Obchodní podmínky jsou platné při objednání online, e-mailem i telefonicky. Objednatel s nimi v případě potvrzení objednávky musí souhlasit. Plocha, umístění a počet opakování jednotlivých inzerátů je vždy uvedena v objednávce. Cena inzerce se řídí dle velikosti plochy a je splatná dle vystavené faktury, v případě objednávky online je možnost platit online pomocí Paypal.

Celkový náklad tisku pro okres Tábor je 39.000 ks.

O uzávěrkách jednotlivých čísel informuje vydavatel prostřednictvím webových stránek (www.abcinzert.cz), dále také přímo v novinách. Uzávěrka příjmu inzerátů je vždy minimálně 8 pracovních dnů před tiskem, distribuce je poté zajišťována do 3 pracovních dnů od vytištění. O termínu distribuce je zákazník informován na těchto webových stránkách.

Grafické zpracování a korektury
Grafiku / podklady dodá objednatel vždy s objednávkou. Pokud objednatel nedodá žádné podklady a ani si neobjedná grafické zpracování, bude mu vytvořen jednoduchý inzerát, který bude zaslán ke korektuře – jedná se však pouze o krajní případ, vždy se předpokládá, že zákazník data dodá.
Korektury se zasílají v elektronické podobě, a to pouze v případě, že není dodán inzerát přesně dle požadavků (tj. není v dostatečné kvalitě, v požadované velikosti aj.) či je o ni při objednání žádáno. Pokud se objednatel nevyjádří ke korektuře do termínu uzávěrky pomocí e-mailu, znamená to, že objednatel s grafickým návrhem souhlasí.

Storno a změny objednávky
Storno objednávky inzerce je možné do doby uzávěrky novin, vydavatel si vyhrazuje právo na storno poplatek ve výši 60% celkové ceny inzerátu. Po uzávěrce není možné stornovat inzerát. 

V případě stornování objednávky dlouhodobé inzerce, kdy bude tato dlouhodobá objednávka předčasně ukončena, má vydavatel právo na storno poplatek ve výši 60% z dohodnuté ceny nerealizovaných inzerátů.

Změny objednávek přijímáme výhradně písemně, jinak nejsou platné.

Splatnost faktur
Objednavatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu vydavateli v termínu splatnosti faktur. Nebude-li cena uhrazena do termínu splatnosti, je vydavatel oprávněn účtovat a objednavatel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z celé sjednané ceny za každý den prodlení ode dne následujícího po dni splatnosti faktury.

Obsahová a kvalitativní správnost inzerátů
Vydavatel neodpovídá za obsahovou a formální správnost údajů uveřejněných v inzerátu, vyhrazuje si zároveň právo nezveřejnit inzeráty určené k poškození či zastrašení, propagující rasistické útoky, obsahující vulgární výrazy aj.

Vydavatel zároveň neodpovídá za chyby zapříčiněné objednatelem, tj. především dodání inzerátů neodpovídajícím požadavkům (barevnost CMYK, rozlišení, formát aj.).

Distribuce a roznos novin ABC Inzert
Distribuci novin provádí Česká distribuční, k.s. Průměrná úspěšnost doručení u této společnosti je až 97%. Společnost nevhazuje letáky do schránek označených “nepřijímáme reklamu”. Na kvalitu doručení je dohlíženo několikastupňovým kontrolním systémem. U bytových jednotek s více jak 30-ti byty probíhá hromadný zános či hromadný vhoz. Hromadným zánosem se rozumí místo k distribuci určené – odkladné plochy, police, bedny či stojany. 

Veškeré vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Vydavatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoli, a to i bez předchozího upozornění, změnit.

 

Ochrana osobních údajů
Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Zákazník svým svobodným rozhodnutím (odesláním objednávky) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek a prodávajícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, objednavatel má právo na přístup k údajům a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas může být objednavatelem kdykoli písemně odvolán.